Facebook

Kallelse till årsmötet

15 april 2018 | Jennie von Bargen

SBGFs medlemmar hälsas härmed välkomna till årsmöte söndag den 29 april, klockan 12.00 på Biljardpalatset, St:Eriksgatan 52, Stockholm.

Efter mötet ca kl 13.30, kommer en sedvanlig årsträtan spelas. (Grupp 3).

Förbundet bjuder på någon form av förtäring till alla som närvarar vid årsmötet. Förtäringskupong delas ut i samband med årsmötets START.

Föredragningslistan 

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

5. Föredragning av årsredovisningen 

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser. 

8. Val av ordförande, och (kassör) för en tid av två år. 

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år. 

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. 

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet. 

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor. 

15. Övriga frågor. 

Kommentar till några punkter på dagordningen: 

12.   Styrelsen föreslår ingen förändring av årsavgiften (f.n. 400 kr per år för seriespel, 100 kr per år för enbart turneringsspel) Nya medlemmar erbjuds fortfarande fritt medlemskap första terminen ut. Vi hälsar även spelare varmt välkomna åter som inte spelat på minst 5 år genom att erbjuda gratis medlemskap till dem för den första terminen.   

13.  3 motioner har inkommit

Motion 1:

Jag önskar att årsmötet fattar beslut om det framöver skall vara tillåtet för ett lag att ha "två lag" i en och samma serie. 

Min åsikt är; om ett lag har så många spelare att de i stort sett varje måndag får ihop 8 spelare som kan spela så bör laget delas till två helt separata lag.

Om årsmötet röstar för att det fortfarande skall vara tillåtet för ett lag att ha två lag i samma serie behöver seriereglerna uppdateras:

- vilka regler gäller när något av lagen behöver lämna WO?

- vilka regler gäller om något av lagen går till slutspel eller kval?

 

Inkommen från: Ingrid Södertjerna

 

Motion 2:

Förslag: Division två spelar på hemmakrog.

Syfte: Backgammon blir mer synligt i Stockholm, det blir mer plats för division ett att spela på nuvarande plats. 

Alternativt blir det lättare att fixa en ny lokal för division ett att spela på.

 

Inkommen från: David Asplund

 

Motion 3:

Andralag bör ej tillåtas i samma serie som ett första lag. Skulle det finnas sådana
bör det omgående separeras till två likvärdiga lag med separata spelare.
(Vi har under säsongen sett att detta ej fungerat GUS och GAS)

I det fall andralag finns i en lägre serie så finns anledning att i stället titta på
poängligan/skytteligan om vilka som får representera i det olika lagen, från vecka
till vecka. Alla som spelat division 1 matcher under säsong spelar i första hand där,
en gång division 1 match alltid prioritering där. Nedflyttning för spel i andralaget
(division 2 laget) lägst i poäng/skytteligan (division 1) skall gälla. Skulle divison 1
laget sakna spelare så skall högst på poäng/skytteligan i andralaget (division 2)
flytta upp och spela i förstalaget i division 1. Kaptenen i respektive lag skall via
skärmdump kunna redovisa även i efterhand, datum för datum att rätt spelare har
spelat i respektve lag, för att undvika tvivel.

Maximera antalet spelare till 8 st. i vart lag, division 1 som division 2, möjlighet till
transfer/förstärkning av ytterligare två spelare under Juluppehållet. Totalt max 10
spelare får användas under en säsong.
(Detta skulle möjligen skapa fler lag och mer homogena lag i serien. Serien är inte för spelare
som enbart dyker upp någon enstaka gång, eller för kval/slutspel det kan bli helt fel
lag som vinner eller flyttas upp med sådana möjligheter).

Det bör tydliggöras vilka regler som gäller i serien, exempelvis via att någon från
styrelsen har med sig en inplastad kopia på reglerna, vad som gäller. En sådan bör
i vart fall finnas på Hellströms var måndag/speldag
(Detta på förekommen anledning att felaktig information florerar om att hemmalaget har
beslutsrätt om att välja tärningar, uppställning på brädet mm. när det enligt reglerna skall
slås tärning om oenighet råder, har jag förstått reglerna rätt?).

Inkommen från: Bo Östenius

Motion 4

Om hemmalaget i en seriematch inte matchar fullt lag ska dom fan inte få välja bort spelare ur bortalaget. Förutsatt förstås att bortalaget har fullt lag. Vem som ska få en wo ska i så fall bortalaget bestämma.

Det bästa vore förstås om laget redan innan match meddelat det andra laget, så de slapp ta dit spelare som inte får spela, oavsett om de är hemma- eller bortalag.

Inkommen från: Ola Hamring

Annonser

www.svenskaonlinecasino.info

Nyacasino Ltd Logo

Snabbastcasino

spelPressen

Casivo