Facebook

Regler för Backgammonturneringar i SBGF:s regi.

 

1 Tävlingsledningen

1. Alla turneringar skall ha en av Svenska Backgammonförbundet (SBGF) godkänd tävlingsledare.

2. Tävlingsledaren löser dispyter mellan spelare och ansvarar för att turneringen spelas enligt SBGF:s tävlingsregler.

3. Tävlingsledaren har rätt att begära att en, flera eller alla åskådare lämnar bordet utan att avge någon förklaring.

4. Tävlingsledaren kan utdela en varning, ge straffpoäng eller utesluta en spelare från turneringen. Då det är svårt att förutse varje tänkbart regelbrott och omständigheterna runt dem ges ett stort utrymme åt tävlingsledningen att besluta om påföljden. Men de skall beakta hur allvarlig överträdelsen var och intentionen hos den felande spelaren.

5. Om det uppstår konflikter som inte kan lösas av tävlingsledaren eller om dennes beslut inte godtas av de inblandade parterna så tillsätts en tävlingskommitté. Kommittén skall bestå av tre erfarna backgammonspelare. Ingen från tävlingsledningen har rätt att ingå i tävlingskommittén

6. Tävlingskommitténs beslut är slutgiltigt.

2 Etikett

1. Spelare som bryter mot allmänt accepterat tävlingsuppförande kan uteslutas från tävlingen.

2. Spelare får inte träffa överenskommelser som ändrar eller åsidosätter SBGF:s tävlingsregler.

3. Officiella språk vid en tävling eller turnering avgörs av tävlingsledningen, några andra språk kommer inte att tillåtas mellan spelare och åskådare, eller mellan åskådare då match pågår.

4. Åskådare har inte rätt att påpeka felflytt eller i övrigt kommentera drag.

5. Alla spelare har rätt att begära att en, flera eller alla åskådare lämnar bordet utan att avge någon förklaring.

6. All form av signalering mellan åskådare och spelare är helt förbjuden.

3 Spelstart

1. Matcher skall startas punktligt på utsatt tid

2. Det är spelarnas skyldighet att vara punktliga samt hålla sig underrättade om eventuella ändringar i spelprogrammet. Okunnighet är inget försvar mot erhållna straffpoäng genom försenad ankomst.

3. Straffpoäng skall utdelas enligt följande: Den första poängen 10 minuter efter utsatt tid och ytterligare 1p för var 5:e minuts försening därefter. Om en spelare tilldelats straffpoäng, beroende på motspelarens sena ankomst, uppgående till mer poäng än hälften av vad som erfordras för att vinna matchen (d.v.s. 7 poäng i en 13-poängs-match; i detta exempel 10 minuter + 30 minuter sen ankomst, tillsammans 40 minuter efter utsatt tid) döms han/hon som vinnare i matchen.

4. Om hemmalaget inte är fulltaligt vid spelstart och hemmalaget avser att lämna WO (Walk over) kommer bortalaget att få välja bort vilken spelare från hemmalaget som ej får spela innan matchning görs. Detta gäller såvida bortalaget är fulltaligt eller har fler spelare på plats än hemmalaget.

 

4 Matchen

1. Alla matcher skall spelas på en av tävlingsledaren godkänd plats.

2. Alla matcher skall spelas till det utsatta poängtalet.

3. I händelse av en kontrovers/dispyt som inte spelarna själva kan lösa skall alla brickor, tärningar, protokoll och eventuellt annat vid bordet som rör konflikten lämnas orört och tävlingsledaren tillkallas.

4. Poängräkning skall föras på ett protokoll, eller scoreboard, som är gemensamt för bägge spelarna.

5. Om en spelare efterskänker en match trots att motspelaren icke uppnått erforderliga poäng skall det anses giltig om vinnarens namn antecknats i sekretariatets schema av en funktionär.

6. Spelriktning, val av färg och sittplats skall avgöras med ett tärningskast före matchen för att sedan gälla under densamma.

7. När en match påbörjats får endast poängräkning antecknas.

8. Det är otillåtet för en spelare att lyssna till musik eller andra inspelade program under spelet. Hörlurar är förbjudna.

9. Båda spelarna har rätt att begära att motspelaren avlägsnar icke tillhörande föremål från spelet.

10. Alla former av hjälpmedel är otillåtna. Om motståndaren samtycker har en spelare dock rätt att fotografera eller skriva ner en ställning för att kunna analysera den efter matchen

11. Gammon och Backgammon gäller i alla matcher.

12. Automatdubblingar är inte tillåtna. Jacoby regeln och Holland regeln användes inte.

13. Crawford regeln gäller i alla matcher. En felaktig dubbling skall korrigeras när den upptäcks men anses gälla när vinnarens namn antecknats i sekretariatets schema av en funktionär.

14. Avbrott: Inga avbrott är tillåtna i matcher under 7. Under en match till 7-9p tillåts ett avbrott om högst 5 minuter vardera. I en match till 11-13p tillåts två avbrott om 5 minuter. I match till 15-19p tre avbrott om 5-minuter osv. Inget avbrott är tillåtet under ett parti.

5 Partiet

Backgammonbrädet

1. En spelare kan kräva att ett spel om minst 44x55 cm och maximalt 66x88 cm används om det finns tillgängligt.

Tärningar

2. Vid spel utan klocka väljer spelarna tärningar genom att rulla ut alla fyra för att sedan välja varannan tärning Vid spel med klocka skall också fyra tärningar väljas, men varje parti spelas dock bara med ett par tärningar. Anledningen till att välja fyra tärningar är för att möjliggöra tärningsbyten

Tärningsrull

3. Bägge tärningarna skall placeras i bägaren samt skakas ordentligt innan varje rull.

4. Spelare måste rulla ut båda sina tärningar samtidigt. Om inte så sker skall bägge tärningarna rullas om.

5. Tärningarna skall rullas ut på högra sidan av spelplanen. Om spelaren rullar ut tärningarna på fel sida utan tillstånd från motspelaren kan denne bli tvungen att rulla om efter motspelarens godtycke.

6. Vid "cocked dice", dvs. när en eller båda tärningarna inte ligger plant på rätt sida av spelplanen, skall bägge tärningarna rullas om.

7. Spelare skall invänta motspelarens samtycke vid "cocked dice".

8. Det är förbjudet för en spelare att lyfta sina tärningar och försöka rulla om när en tärning har stannat i en riktig position och den andra fortfarande rör sig, oavsett var den befinner sig. Om så ändå sker får motspelaren välja om endast den felaktiga tärningen skall rullas om eller bägge skall skakas på nytt.

9. Spelare har rätt att växla tärningar före men inte under ett parti.

10. Avslutad omgång

a. Vid spel utan klocka anses omgången avslutat då bägge tärningarna lyfts från brädet, om än bara 0,5 cm.

b. Vid spel med klocka skall omgången avslutas genom omställning av klockan. Tärningarna skall inte plockas upp, av spelaren som avslutat sin omgång, eftersom motståndaren skall använda dem. Om tärningarna ändå plockats upp och motståndarens klocka startats, har den förorättade spelaren rätt till en tilläggsminut.

11. Om en spelare rullar ut tärningarna innan motståndaren avslutat sin omgång, skall han rulla igen om motståndaren kräver det.

12. Vid spel med klocka, får inte tärningarna plockas upp av spelaren på tur, förrän motståndaren startat hans klocka. Brott mot denna regel bestraffas med en tilläggsminut.

13. Det är inte tillåtet att skaka tärningarna innan motspelaren flyttat klart.

14. Om möjligt skall bägge tärningarna spelas. Det står spelaren fritt att spela numren i den ordning han vill. Om bara en tärning kan spelas, och det finns ett val, så måste det högre numret spelas.

Brickor och flytt

15. Om brickorna lagts upp felaktigt kan det korrigeras av bägge spelarna om det upptäcks innan respektive spelare avslutat sitt första drag.

16. Om en bricka hittas utanför spelet under ett parti har den förorättade spelaren rätt att endera placera brickan ifråga på barriären eller tvinga motspelaren att spela vidare med 14 brickor. Spelaren med 14 brickor kan fortfarande förlora en gammon eller backgammon.

17. Spelare skall flytta med en hand.

18. En spelare som slår en av motspelarens brickor skall placera densamma på barriären. Det är otillräckligt att endast vidröra brickan eller med andra gester markera avtagandet.

19. En bricka som blivit slagen under spelets gång måste placeras på baren. Det är otillåtet för en spelare att hålla en eller flera brickor i handen.

20. Spelare får ej flytta sina brickor fram och tillbaka ohämmat över brädet för att undersöka nya positioner. Spelare rekommenderas att placera brickorna minst 2 cm ovanför den/de bricka/brickor som ligger på den tilltänkta tungan eller brädeskanten ifall tungan är tom.

21. I händelse av felflytt från en spelare har motspelaren efter det att den felande spelaren lyft sina tärningar rätt att påpeka detta om denne vill att draget skall rättas till, i annat fall gäller det.

Dubblingskub och dubblingar

22. Det är bägge spelarnas skyldighet att se till att kuben befinner sig i mitten vid börjat av varje parti. Skulle en tvist uppstå under spelets gång angående kubens placering eller värde skall den befintliga anses gälla med undantag för uppenbara fel.

23. En spelare som dubblar eller redubblar skall klart och tydligt deklarera: "Jag dubblar" samt placera dubblingstärningen med den korrekta siffran uppåt på motspelarens sida av brädet samt invänta dennes muntliga svar.

24. En spelare som beslutar sig för att acceptera en dubbling eller redubbling skall klart och tydligt deklarera: "Jag tar" och placera dubblingstärningen med rätt siffra upp i på spelet avsedd plats eller i facket för brickorna på sin sida av spelet. Dubblingstärningen får inte förvaras utanför spelet.

25. Om en spelare har rullat "cocked dice" och inför sitt omslag beslutar sig för att dubbla anses det ogiltigt.

26. Om motståndaren dubblar innan en spelare avslutat sin omgång skall dubblingen anses gälla. Spelaren har sedan rätt att avsluta sin omgång med vetskap om att han blir dubblad.

27. En godkänd dubbling eller redubbling får även göras när en spelare ligger med en eller flera brickor på barriären och motspelaren har ett slutet bo.

Klockan

28. En klocka kan användas i en match enligt något av följande fyra kriterier: Option, preferens, obligatoriskt eller straff.

a. Option: En klocka kan användas om bägge spelarna är överens om att göra så

b. Preferens: Endera spelaren kan kräva att matchen spelas med klocka. SBGFs turneringar spelas med klocka som preferens om inget annat angetts i turneringsinbjudan.

c. Obligatoriskt: Spelarna måste spela matchen med klocka om det i turneringsinbjudan står att turneringen, eller delar av turneringen, spelas med klocka obligatorium

d. Straff: Om tävlingsledningen kräver så måste spelarna spela återstoden av matchen med klocka

29. Klockan placeras på samma sida som spelarnas bon

30. Tidtagning sker enligt Bronstein. Varje spelare tilldelas 2 minuter per matchpoäng. Utöver det tilldelas spelarna 12 sekunder för varje flytt.

31. Klockan skall ställas om med samma hand som används till att flytta brickorna

32. Det är tillåtet att stanna klockan vid följande situationer

a. Efter avslutat parti.

b. När någon av spelarna tar en paus.

c. Om en tärning faller på golvet.

d. Ifall tävlingsledaren skall tillkallas.

e. Vid ett regelbrott som kräver att klockan ställs om.

f. Om en av spelarna kräver att ett illegalt flytt skall spelas om.

33. En tidsöverskridning skall påtalas av motståndaren eller tävlingsledaren. Tidsöverskridning innebär förlust av matchen.