Facebook

Protokoll från x-tra årsmöte 31/8

den 4 september 2020 | /Helén Andersson

Hej allihopa!

Hoppas att vi nu snart ska kunna stryka ett streck över alla känslor som varit gällande serieuppehåll pga corona, bokslut och serieavslut mm och gå vidare mot nya tärningar, nya vinster och den roliga samvaro som ju är det denna förening ska stå för. 
Nedan följer protokollet från senaste mötet. 
Väl mött på måndag på Blaiseholmsgatan 4c. Se ytterligare info om lokalen här.

/Helén 


Protokoll för extra årsmöte 2020, Svenska Backgammonförbundet. Plats: Rålambshovs Amfiteater Datum: 2020-08-31

Till ordförande valdes Cyrus Vafa och till sekreterare David Asplund

Bo Östenius och Ingrid Söderstjerna valdes. 5. Föredragning av årsredovisningen 2019-01-01 2019-12-31

Svenska Backgammonförbundets gjorde under 2019 ett negativt resultat -32 395,64

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

Det extra årsmötet beviljade detta med nio röster för och åtta emot. 8. Val av ordförande och kassör för en tid av två år, upp för omval 2020.

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år.
Styrelsen valdes på det förra årsmötet 2020-06-14

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Dessa valdes på årsmötet 2020-06-14

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts. Mötet svarade ja!

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

En förklaring från kassör som ej deltog på extra årsmöte

”Detta resultat var väntat då SBGF inte vill vara en vinstdrivande förening. De stora

minusposterna kommer från sponsring av SO och SM 2019”.

Revisorn konstaterade att ekonomin är i balans och att kassör samt styrelsen följt lagar

och riktlinjer för föreningslagen samt förbundets egna stadgar. Revisor var ej på plats men

hade skriftligen meddelat sin berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser.

Valdes på förra årsmötet 2020-06-14, men då Anette Mädjé lämnat sitt uppdrag valdes

David Asplund som ny kassör.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej

deltaga.

Suppleanter valdes på det förra årsmötet 2020-06-14. Det extra årsmötet valde att ge Joel

Sundberg nytt förtroende som revisor.

För att underlätta administrationen av medlemsavgifter samt att få in mer pengar i kassan

föreslog styrelsen att:

Lagavgiften slopas, ”turneringslicens” (om man endast vill spela turneringar sanktionerade

av SBGF) höjs till 200 kronor, ”fullvärdigt medlemskap i SBGF” (turneringslicens och

laglicens) höjs till 600 kronor. Den sex månader långa ”prova på medlemskapet” försvinner

och i fortsättningen får man max spela tre mindre turneringar eller seriematcher som ny

medlem utan betald licens.

Vidare föreslår styrelsen att alla betalar sin licens i januari månad detta för att underlätta

administrationen ytterligare, då föreningens bokföringsår kommer sammanfalla med

intäkter från medlemsavgifter och inte vara uppbrutet som det är idag, då några betalar in

sin avgift i januari och några i september.

De som har kvar att betala sin medlemsavgift nu i höst kommer efter att de betalt in ha en

licens giltig till och med 2021-12-31

Styrelsen föreslår att byta datum på årsmötet till januari månad från och med nästa år. Det extra årsmötet röstade ja till styrelsens samtliga förslag.

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet.

Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet.

Ingrid Söderstierna och Sara Utku hade lämnat en motion gällande att ge röstberättigad

medlem som ej har möjlighet att närvara på årsmöte fullmakt till en annan medlem. En del

diskussion om huruvida detta skulle lösas uppstod, det extra årsmötet tyckte att detta lät

som en bra idé och gav styrelsen i uppdrag att utarbeta en lösning för detta.

SM kommer hållas i Lasse i Parken 19-20 september, intresset har varit stort och alla 64

platser har blivit registrerade, styrelsen är mycket glad över detta och hoppas på bra väder

och en rolig helg.

Seriespelet startar 2020-09-07 på Blasieholmsgatan 4c lokalen är öppen för medlemmar

mellan 18:15 till 23:00. Spelstart som vanligt 19:00. Styrelsen hälsar alla medlemmar

hjärtligt välkomna! Lokalen kommer kosta förbundet 2500 per gång och löper månadsvis.

Eventuellt kommer det bli aktuellt med bordsavgifter i framtiden.

15. Övriga frågor.

Den av Corona avbrutna serien kommer ej att återupptas. De två översta lagen från div två

går upp till ettan, inget lag går ner i div 2. Det kommer bli 15 lag i div 1 och 14 lag i div2,

tre lag kommer åka ur div 1 efter kommande säsong. Exakt spelschema kommer inom kort.

Då lagavgifterna försvinner ansåg några att fördelningen av prispengar för slutspel och

seriespel är orättvist fördelade enligt nuvarande praxis, styrelsen fick i uppdrag att se över

detta.


Not: Pga av ett lag slutat i div 1 så är det 14 lag i båda divisionerna. /H