Facebook

Kallelse årsmöte

den 31 maj 2020 | Jennie von Bargen

SBGFs medlemmar hälsas härmed välkomna till årsmöte söndag den 14 juni, klockan 16.00 på Rålis Amfiteater i Stockholm.

Föredragningslistan 

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

5. Föredragning av årsredovisningen 

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser. 

8. Val av ordförande (upp för omval 2020), och kassör (upp för omval 2021) för en tid av två år. 

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år. 

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. 

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet. 

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor. 

15. Övriga frågor. 

Kommentar till några punkter på dagordningen: 

12.   Styrelsen föreslår ingen förändring av årsavgiften (f.n. 400 kr per år för seriespel, 100 kr per år för enbart turneringsspel) Nya medlemmar erbjuds fortfarande fritt medlemskap första terminen ut. Vi hälsar även spelare varmt välkomna åter som inte spelat på minst 5 år genom att erbjuda gratis medlemskap till dem för den första terminen.   

13.  Motioner kommer att behandlas vid ett extrainsatt årsmöte enligt paragraf 13. Styrelsen återkommer om datum för detta och då motioner kan lämnas in.