Facebook

Kallelse extra årsmöte: 2020-08-31 19:00 Plats Rålambshovs amfiteater.

2 augusti 2020 | Helén Andersson

Mötet består av följande punkter:

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

5. Föredragning av årsredovisningen

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser.

8. Val av ordförande, och kassör för en tid av två år. Denna punkt är redan avklarad på årsmötet i Rålambshovsparkens Amfiteater 2020-16-14

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år. Denna punkt är redan avklarad på årsmötet i Rålambshovsparkens Amfiteater 2020-16-14

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. Suppleanter valda på årsmötet i Rålambshovsparkens Amfiteater 2020-16-14, revisor kvarstår att välja.

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Denna punkt är redan avklarad på årsmötet i Rålambshovsparkens Amfiteater 2020-06-14

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. Styrelsen föreslår en förändring av avgiften för medlemmarna.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet.

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor.

  • SM kommer att hållas på Lasse I Parken 19-20 september.

  • Serien planeras starta 7 september.

  • P g a corona ber vi alla medlemmar redan nu börja leta efter en hemmakrog där vi kan spela på måndagar under hösten. Hemmakrogen måste ligga innanför tullarna, helst på Söder.Styrelsen letar samtidigt efter ny lokal där alla kan få plats och hålla rätt avstånd. Det är inte så lätt så vi garderar med hemmakrog.

  • Den avbrutna serien kommer ej att återupptas. lag ett och två i div2 går upp och alla lag i div1 stannar kvar. Det kommer således att bli 16 lag i div1 och 14 lag i div 2 i höst.
15. Övriga frågor.