Facebook

Årsmötet 2021

12 oktober 2021 |

Årsmöte Svenska Backgammonförbundet Stockholm, 2021-09-20

1. Fråga om mötet har behörigen utlysts. Besvarades "Ja".

2. Faställande av föredragningslista Föredragningslista enligt förbundets stadgar.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Lars Degerman, ordförande. lngrid Söderstlerna, seketerare.

4, Val av juteringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. Marvin Khattar och Bo Adler.

5. Föredragning av årsredovisningen. Förbundets revisor Joel Sundberg informerade; Alla kostnader och intäkter har kontrollerats - Omsättningen har ökat - Förbundet har en stark kassa - Bokföringen är i god ordning.

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret; Förvaltningen har varit något förändrad mot tidigare år pga rådande pandemi.

7 . Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid som revisionen avser besvarades "Ja".

8. Vad av ordförande och kassör för en tid av två år Jörgen Granstedt ordförande - 2 är (nyval) David Asplund Kassör - (valdes 2020)

9. Val av övriga stvrelseledamöter för en tid av ett år Bo Östenius, Conny Eriksson, Cy Vafa, Sven-Olav Norén.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. Joel Sundberg, revisor. Sara Utku, suppleant.

11, Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år lngrid Söderstjerna, ordforande Annelie Skoglund och Peter Carlsson, ledamöter.

12. Faställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. År 2022 medlemsavgift inkl. turneringslicens - 200 kr. Medlemsavgift inkl turnerings- och serielicens - 600 kr. Medlemsavgifter för 2022 skall vara inbetalda senast 2021-12-31. Medlemsavgift inkl. turnerings- och serielicens efter 2022-07-01 - 300 kr.  Ny medlem som önskar deltaga i turnering som anordnas på tex Biljardpalatset får provspela 1 gång utan att erlägga medlemsavgift.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet. Motionen från Sara Utku och lngrid Söderstjerna som väcktes och bifalldes pa årsmötet 2020 bifalldes även på detta årmöte. §9 I förbundets stadgar ändras så att röstning kan ske genom ombud. (Medlem ger annan medlem skriftlig fullmakt)

14. lnformation från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor; Spellokal för Stockholmsserien är tillsvidare i Frimurarnas lokal på Blasieholmen. Uppsägningstid: 1 månad. Kostnad 2.500 kr/gång och avgiften kommer att fördelas på samtliga lag. Lagkaptenerna ansvarar för att avgiften erlägges. Styrelsen äterkommer med ytterligare information. lngen lagavgift för seriespel. Styrelsen utarbetar prisfördelning, Specifika frågor till styrelsen skall skickas via mail. Styrelsen återkommer med adress. Officiell informationskanal är förbundets hemsida. lnga medlems- och licensavgifter för 2021. Medlemmar som erlagt avgift för hösten 2020 och 2021 kontaktar styrelsen för hur dessa avgifter skall hanteras.

15. Övriga frågor; Önskemål om lägre avgifter vid kommande SM.