2022-07-06 Sommarkoppen 20 spelare

Omgång 1 till 7

Arda  Findikoglu
Konrad Fröschl

Baharam Khalagi
Lena Sahlen

Saeed Tarihi
Peter Karlsson

Eva Castensson
Esmail Mirazi

Sven-Olav Norén
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Michael Löfblad
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

Bo Adler
Bye  

Jan Bergström
Bye  

Jalil Kiabi
Bye  

David Asplund
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

Liz-Marie Granstedt
Bye  

Anders Larsson
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Omgång 2 till 7

Arda  Findikoglu
Baharam Khalagi

Peter Karlsson
Esmail Mirazi

Sven-Olav Norén
Cyrus Vafa

Michael Löfblad
Mohamad Badiei

Bo Adler
Jan Bergström

Jalil Kiabi
David Asplund

Marvin Khattar
Liz-Marie Granstedt

Anders Larsson
GM Thomas Rönn

Omgång 3 till 7

Arda  Findikoglu
Esmail Mirazi

Cyrus Vafa
Michael Löfblad

Jan Bergström
David Asplund

Marvin Khattar
Anders Larsson

Semifinal till 7

Esmail Mirazi
Michael Löfblad

David Asplund
Anders Larsson

Final till 7

Michael Löfblad
David Asplund

Segrare

Michael Löfblad