2022-06-20 Sommarkoppen 37 spelare

Omgång 1 till 5

Shahin Azami
Bye  

Ola Hamring
Bo Adler

Baris Kayhan
Bye  

Johan SYLVAN
Bye  

Tommy Berggren
Bye  

Parviz Nosrati
Bye  

David Bartoletti
Bye  

Esmail Mirazi
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Jamshid Arani
Konrad Fröschl

Joakim Roggentin
Bye  

Jan Bergström
Bye  

Majid Davallou
Bye  

Siavash  Hooshmand
Hassan Davoody

Mohamad Badiei
Bye  

Ander Kossi Larsson
Bye  

Per Stenberg
Bye  

Michael Löfblad
Alexandar Miletic

Hooman Rahimi
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Tobias Schön
Bye  

Åsa Söderberg
Bye  

Peter Karlsson
Bye  

Baharam Khalagi
Bye  

Conny Eriksson
Bye  

Amir Taymoor Arshadi
Kjell Jernselius

Saeed Tarihi
Bye  

Rickard Persson
Bye  

Kim Westerlundh
Bye  

Mats Sandberg
Bye  

Jon Jarl
Bye  

Henri Virta
Bye  

Omgång 2 till 5

Shahin Azami
Bo Adler

Baris Kayhan
Johan SYLVAN

Tommy Berggren
Parviz Nosrati

David Bartoletti
Esmail Mirazi

Cyrus Vafa
Jamshid Arani

Joakim Roggentin
Jan Bergström

Majid Davallou
Hassan Davoody

Mohamad Badiei
Ander Kossi Larsson

Per Stenberg
Alexandar Miletic

Hooman Rahimi
GM Thomas Rönn

Tobias Schön
Åsa Söderberg

Peter Karlsson
Baharam Khalagi

Conny Eriksson
Kjell Jernselius

Saeed Tarihi
Rickard Persson

Kim Westerlundh
Mats Sandberg

Jon Jarl
Henri Virta

Omgång 3 till 5

Shahin Azami
Johan SYLVAN

Tommy Berggren
Esmail Mirazi

Jamshid Arani
Joakim Roggentin

Hassan Davoody
Ander Kossi Larsson

Alexandar Miletic
GM Thomas Rönn

Åsa Söderberg
Peter Karlsson

Kjell Jernselius
Saeed Tarihi

Kim Westerlundh
Henri Virta

Omgång 4 till 5

Shahin Azami
Tommy Berggren

Jamshid Arani
Ander Kossi Larsson

GM Thomas Rönn
Peter Karlsson

Saeed Tarihi
Henri Virta

Semifinal till 5

Shahin Azami
Ander Kossi Larsson

Peter Karlsson
Saeed Tarihi

Final till 7

Shahin Azami
Saeed Tarihi

Segrare

Shahin Azami