2021-08-30 Kungsbiljarden 18 spelare

Omgång 1 till 7

Martin Lindblom
Bye  

David Bartoletti
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Jalil Kiabi
Bye  

Per Stenberg
Henri Virta

Joakim Roggentin
Linnea Hagås

Esmail Mirazi
Bye  

Hooman Rahimi
Bye  

David Asplund
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Kjell Jernselius
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

Bo Adler
Bye  

Saeed Tarihi
Bye  

Baris Kayhan
Bye  

Omgång 2 till 7

Martin Lindblom
David Bartoletti

Ola Hamring
Jalil Kiabi

Henri Virta
Joakim Roggentin

Esmail Mirazi
Hooman Rahimi

David Asplund
Marvin Khattar

GM Thomas Rönn
Kjell Jernselius

Mohamad Badiei
Bo Adler

Saeed Tarihi
Baris Kayhan

Omgång 3 till 7

David Bartoletti
Jalil Kiabi

Joakim Roggentin
Esmail Mirazi

Marvin Khattar
Kjell Jernselius

Mohamad Badiei
Saeed Tarihi

Semifinal till 7

Jalil Kiabi
Joakim Roggentin

Marvin Khattar
Mohamad Badiei

Final till 7

Jalil Kiabi
Mohamad Badiei

Segrare

Mohamad Badiei