2020-02-23 Söndagsturnering 18 spelare

Omgång 1 till 7

Sven-Olav Norén
Bye  

Tobias Ring
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

Hassan Davoody
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

Bo Adler
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Jalil Kiabi
Bye  

David Asplund
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Peder Hammarberg
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Nils Rutstam
Bye  

Peter Olofsson
Bye  

Özkan Erdogan
Lena Sahlen

Nenne Grkovic
Per Stenberg

Omgång 2 till 7

Sven-Olav Norén
Tobias Ring

Konrad Fröschl
Hassan Davoody

Mohamad Badiei
Bo Adler

Ola Hamring
Jalil Kiabi

David Asplund
Cyrus Vafa

Peder Hammarberg
GM Thomas Rönn

Nils Rutstam
Peter Olofsson

Lena Sahlen
Per Stenberg

Omgång 3 till 7

Sven-Olav Norén
Hassan Davoody

Mohamad Badiei
Ola Hamring

Cyrus Vafa
GM Thomas Rönn

Nils Rutstam
Lena Sahlen

Semifinal till 7

Hassan Davoody
Mohamad Badiei

Cyrus Vafa
Lena Sahlen

Final till 7

Mohamad Badiei
Cyrus Vafa

Segrare

Cyrus Vafa