2020-01-19 Biljardpalatset 20 spelare

Omgång 1 till 7

Peder Hammarberg
Bye  

Hannu Hakala
Bye  

Peter Olofsson
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

Zhina Bergström
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Jalil Kiabi
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

José VARAONA
Bye  

Lena Sahlen
Bye  

Tobias Ring
Monica Hyttmark

Nenne Grkovic
Bo Adler

Ulf Thorsell
Peder Berkell

Per Stenberg
Jan Bergström

Omgång 2 till 7

Peder Hammarberg
Hannu Hakala

Peter Olofsson
Cyrus Vafa

Mohamad Badiei
Zhina Bergström

Sven-Olav Norén
Ola Hamring

Jalil Kiabi
Konrad Fröschl

José VARAONA
Lena Sahlen

Tobias Ring
Bo Adler

Ulf Thorsell
Jan Bergström

Omgång 3 till 7

Hannu Hakala
Peter Olofsson

Zhina Bergström
Sven-Olav Norén

Jalil Kiabi
Lena Sahlen

Bo Adler
Jan Bergström

Semifinal till 7

Hannu Hakala
Sven-Olav Norén

Jalil Kiabi
Jan Bergström

Final till 7

Sven-Olav Norén
Jan Bergström

Segrare

Jan Bergström