2019-03-31 Biljardpalatset 19 spelare

Omgång 1 till 7

Nils Rutstam
Bye  

Annelie Skoglund
Bye  

Hassan Davoody
Bye  

Ingrid Söderstjerna
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Hannu Hakala
Bye  

David Asplund
Bye  

Jan Bergström
Iradj Parchami

Anette Mädjé
Bye  

Thomas Rönn
Bye  

Hooman Rahimi
Bye  

Roland Sahlén
Bye  

Salim Chabo
Bye  

Ali Tayer Farahani
Bye  

Cyrus Vafa
Stig Landström

Ola Hamring
Manouchehr Parchami-Araghi

Omgång 2 till 7

Nils Rutstam
Annelie Skoglund

Hassan Davoody
Ingrid Söderstjerna

Sven-Olav Norén
Hannu Hakala

David Asplund
Jan Bergström

Anette Mädjé
Thomas Rönn

Hooman Rahimi
Roland Sahlén

Salim Chabo
Ali Tayer Farahani

Cyrus Vafa
Ola Hamring

Omgång 3 till 7

Annelie Skoglund
Ingrid Söderstjerna

Hannu Hakala
David Asplund

Thomas Rönn
Roland Sahlén

Salim Chabo
Ola Hamring

Semifinal till 7

Annelie Skoglund
Hannu Hakala

Thomas Rönn
Ola Hamring

Final till 7

Annelie Skoglund
Thomas Rönn

Segrare

Thomas Rönn