2019-03-03 Biljardpalatset 17 spelare

Omgång 1 till 7

Isak Okänt
Björn Ekström

Bo Östenius
Bye  

Konrad Fröschl
Bye  

Lena Sahlen
Bye  

Kim Westerlundh
Bye  

GM Roland Sahlén
Bye  

David Asplund
Bye  

Salim Chabo
Bye  

GM Thomas Rönn
Bye  

Cyrus Vafa
Bye  

Sven-Olav Norén
Bye  

Peter Olofsson
Bye  

Bo Adler
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Ingrid Söderstjerna
Bye  

Anette Mädjé
Bye  

Omgång 2 till 7

Björn Ekström
Bo Östenius

Konrad Fröschl
Lena Sahlen

Kim Westerlundh
GM Roland Sahlén

David Asplund
Salim Chabo

GM Thomas Rönn
Cyrus Vafa

Sven-Olav Norén
Peter Olofsson

Bo Adler
Ola Hamring

Ingrid Söderstjerna
Anette Mädjé

Omgång 3 till 7

Björn Ekström
Lena Sahlen

GM Roland Sahlén
David Asplund

GM Thomas Rönn
Peter Olofsson

Bo Adler
Anette Mädjé

Semifinal till 7

Lena Sahlen
David Asplund

GM Thomas Rönn
Bo Adler

Final till 7

Lena Sahlen
Bo Adler

Segrare

Bo Adler