2018-08-20 Sommarkoppen 2018 10 34 spelare

Omgång 1 till 5

Patrick Linderoth
Bye  

Majid Davallou
Bye  

David Bartoletti
Bye  

Jan Bergström
Bye  

Iradj Parchami
Bye  

Daniel  Crigström
Bye  

Douglas Andersson
Bye  

Esmail Mirazi
Bye  

Michael Löfblad
Bye  

Kim Westerlundh
Bye  

Stefan Zimmeman
Bye  

Ulf Östenius
Bye  

Thomas Rönn
Bye  

Niklas Palmqvist
Bye  

Amir Taymoor Arshadi
Bye  

Henri Virta
Alexandar Miletic

Hannu Hakala
Bye  

Mami Akhlaghi Tehrani
Bye  

Marvin Khattar
Bye  

Kjell Jernselius
Bye  

Tobias Schön
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Ingrid Söderstjerna
Bye  

Peter Olofsson
Bye  

Manouchehr Parchami-Araghi
Bye  

Jamshid Arani
Bye  

Mats Sandberg
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

David Asplund
Bye  

Keihan Shakeri
Bye  

Marcus Söderlind
Bye  

Konrad Fröschl
Björn Rye

Omgång 2 till 5

Patrick Linderoth
Majid Davallou

David Bartoletti
Jan Bergström

Iradj Parchami
Daniel  Crigström

Douglas Andersson
Esmail Mirazi

Michael Löfblad
Kim Westerlundh

Stefan Zimmeman
Ulf Östenius

Thomas Rönn
Niklas Palmqvist

Amir Taymoor Arshadi
Alexandar Miletic

Hannu Hakala
Mami Akhlaghi Tehrani

Marvin Khattar
Kjell Jernselius

Tobias Schön
Ola Hamring

Ingrid Söderstjerna
Peter Olofsson

Manouchehr Parchami-Araghi
Jamshid Arani

Mats Sandberg
Mohamad Badiei

David Asplund
Keihan Shakeri

Marcus Söderlind
Björn Rye

Omgång 3 till 5

Majid Davallou
David Bartoletti

Iradj Parchami
Esmail Mirazi

Kim Westerlundh
Ulf Östenius

Thomas Rönn
Amir Taymoor Arshadi

Mami Akhlaghi Tehrani
Kjell Jernselius

Ola Hamring
Peter Olofsson

Jamshid Arani
Mats Sandberg

Keihan Shakeri
Björn Rye

Omgång 4 till 5

Majid Davallou
Esmail Mirazi

Ulf Östenius
Thomas Rönn

Mami Akhlaghi Tehrani
Ola Hamring

Jamshid Arani
Björn Rye

Semifinal till 5

Esmail Mirazi
Thomas Rönn

Ola Hamring
Jamshid Arani

Final till 5

Esmail Mirazi
Ola Hamring

Segrare

Ola Hamring