2018-05-13 Söndagsturnering Biljardpalatset 17 spelare

Omgång 1 till 7

Ali Tayer Farahani
Bye  

Mami Akhlaghi Tehrani
Bye  

Ola Hamring
Bye  

Moses Budak
Bye  

Sven-Olav Norén
Hooman Rahimi

Hannu Hakala
Bye  

Anna Bondo
Bye  

Iradj Parchami
Bye  

Peter Olofsson
Bye  

David Asplund
Bye  

David Lundberg
Bye  

Peter Karlsson
Bye  

Mohamad Badiei
Bye  

Peder Berkell
Bye  

Thomas Rönn
Bye  

Daniel Cronholm
Bye  

Omgång 2 till 7

Ali Tayer Farahani
Mami Akhlaghi Tehrani

Ola Hamring
Moses Budak

Sven-Olav Norén
Hannu Hakala

Anna Bondo
Iradj Parchami

Peter Olofsson
David Asplund

David Lundberg
Peter Karlsson

Mohamad Badiei
Peder Berkell

Thomas Rönn
Daniel Cronholm

Omgång 3 till 7

Ali Tayer Farahani
Ola Hamring

Sven-Olav Norén
Iradj Parchami

David Asplund
Peter Karlsson

Mohamad Badiei
Thomas Rönn

Semifinal till 7

Ola Hamring
Sven-Olav Norén

David Asplund
Mohamad Badiei

Final till 7

Sven-Olav Norén
Mohamad Badiei

Segrare

Sven-Olav Norén