Facebook

Protokoll årsmöte

18 maj 2019 | Björn Rye

Protokoll för årsmöte 2019, Svenska Backgammonförbundet

Plats: Biljardpalatset                 Datum: 2019-04-28

 

1. Mötet öppnades med frågan om mötet har behörigen utlysts. Årsmötet svarade ja.

2. Fastställande av föredragningslista. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Till ordförande valdes Björn Rye och till sekreterare David Asplund.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 

Till justeringsmän valdes Henri Virta och Marvin Khattar.

5. Föredragning av årsredovisningen. Svenska Backgammonförbundets gjorde under 2018 ett plusresultat med bekväm marginal. Det är främst stora sponsorintäkter samt ett tillfälligt anordnarbidrag som stärkt förbundets finanser.

6. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

Revisorn konstaterade att ekonomin är i balans och att kassör samt styrelsen följt lagar och riktlinjer för föreningslagen samt förbundets egna stadgar.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser. Årsmötet beviljade detta.

8. Jennie von Bargen valdes om som kassör (upp för omval 2021) Björn Rye valdes om som ordförande (upp för omval 2020). 

9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år. Följande personer valdes till ordinarie ledamöter: Joakim Roggentin, Helen Andersson, Bo Östenius och David Asplund.

10. Val av revisor samt eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. Joel Sundberg omvaldes som revisor. Conny Eriksson och Henri Virta valdes som suppleanter.

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Lars Degerman får förnyat förtroende som ordförande i valberedningen och ledamöter i densamma blir Mats Westin och Sven-Olov Norén.

12. Fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret. Då seriespelet kommer flyttas från Hellströms till Usine kommer detta medföra en lokalavgift, olika alternativ finns för att finansiera detta, höja lagavgiften eller ta av det överskott vi för tillfället har, styrelsen fick i uppgift att lösa detta.

13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem senast 30 dagar före mötet. Sådant förslag skall biläggas kallelsen till mötet. Sju motioner har inkommit, samtliga från Bo Östenius:

Motion 1


Förändring av §2 i seriereglerna enligt nedan fet text


§ 2 Slutspel & kval


Slutspel och kvalspel till division 1 spelas med femmanna lag. I övrigt gäller samma regler
som i seriespelet med undantag av att matchlängden i slutspel och kval är till 15 samt att
matcherna inte rankas.


Skulle det finnas två eller flera lag på samma poäng gäller följande för särskiljning. I första
hand: Inbördes möten under hela året. I andra hand: Flest antal 4-0 vinster under hela
året. I tredje hand minst antal 0-4 förluster under hela året. Skulle detta inte skilja lagen åt,
sker särspel som lagen i första hand själva arrangerar och genomför. Särspel spelas med
femmannalag i div 1 och 2. Seriekommittén (SK) måste däremot få vetskap om denna
match i förväg.


I div 1 går de sex främst placerade lagen till slutspel. Lag ett och två är direktkvalificerade
för semifinal och lag 3 - 6 gör upp om de andra semifinalplatserna. Lag 3 väljer något av
lag 5 eller 6 som motståndare.


I andra omgången väljer lag ett motståndare, dock får ej lag två väljas. De högst placerade
lagen från seriespelet har fördel av matchning. Detta gäller även semifinal och final.
Från div 1 flyttas lag 11 och 12 ner till div 2.


I div 2 är lag 1 och lag 2 direktkvalificerade till div 1. Lag 3 - 6 gör upp om 2 kvalplatser till
spel till division 1. Lag 3 möter Lag 6, samt Lag 4 möter Lag 5, alla från div 2. Lag 3 och
lag 4 räknas som hemmalag. Segraren i första kvalmatchen (lag 3 mot 6) möter lag 10 i
div 1. Segraren i den andra kvalmatchen (lag 4 mot 5) i div 2 möter lag 9 i div 1.
Vinnarna i dessa 2 matcher är klara för div 1 nästa säsong, förlorarna får spela i division 2.
Lag från högre division anses vara hemmalag vid matchning.

Motion1 bifalles av årsmötet.

Motion 2


Tillägg av §4 i seriereglerna enligt nedan fet text


§ 4 Andralag


Aktiva lag i seriesystemet har möjlighet att starta upp andralag. Det skall klart och tydligt
framgå vilket lag som är första-, och andralaget vid seriestart. Vid spel med farmarlag i
olika divisioner är det lag som spelar i den högsta divisionen automatiskt förstalag. När
spel med andralag förekommer måste alltid laguttagningen inför en serieomgång ske
enligt ranking. De 4 högst rankade spelarna vid spelstart skall spela i förstalaget. Ingen
spelare i andralaget får ha högre ranking än någon som spelar i förstalaget.
När första- och andralag deltar i samma division skall lottningen anpassas så de inte möts
mot slutet av serien. Vid inbördes möten mellan första-, samt andralaget och ej
fullständiga lag så fördelas spelarna i lagen enligt ranking, vid ojämnt antal spelare så får
hemmalag flest spelare.


Om båda lagen spelar i samma division samt om det är ojämnt antal lag i den divisionen
gäller följande att när förstalaget har spelledigt får de fyra högst rankade spelarna sett ur
båda lagen tillsammans ej spela andra lagets match. Spelare i lag som har andralag får ej
delta i båda lagens matcherna (oavsett ranking) i samband med speluppehåll för något av
lagen. Så ingen spelare kan få fler matcher än serien är antal omgångar.

Motion 2 bifalles av årsmötet

Motion 3


Tillägg av §5 i seriereglerna enligt nedan fet text


§ 5 WO

Om en (eller flera) spelare saknas i lag får den eller de spelare i motståndarlaget som
saknar motståndare en poäng för WO. Vinst på WO är inte ranking påverkande. Samma
spelare får ej anmälas i två singelmatcher. Om bägge lagen saknar en spelare skall en
match räknas som dubbel WO med resultat 0-0.


Om hemmalaget inte är fulltaligt vid spelstart och hemmalaget avser att lämna WO (Walk
over) kommer bortalaget att få välja bort vilken spelare från det egna laget som ej får spela
innan matchning görs. Detta gäller såvida bortalaget är fulltaligt eller har fler spelare på
plats än hemmalaget.


WO som upprepas mer än 3 gånger under en säsong (exempelvis HT) bestraffas 100kr i
böter vid vart tillfälle till SBGF, vid fjärde WO tillfället och framåt.
Lag som under ett spelår lämnar mer än totalt 10 WO. Skall kunna diskvalificeras från
serien. Vilket innebär att om ett annat lag i slutet av serien anser att detta påverkat
serieutgångens skall samtliga matcher för det diskvalificerade laget plockas bort från
poängtabellen. Rankingpoäng skall däremot kvarstå för det spelare som deltagit i dessa
matcher.

Motion 3 bifalles av årsmötet och styrelsen får i uppdrag att omarbeta reglerna.

 

Motion 4

Ändring av Lagavgifter & Priser

Lagavgift
Div 1 1.000kr
Div 2 700kr
Div 3 500kr


- För att uppmuntra fler lag att anmäla ett andralag (samtidigt främja utvecklingen av
serien med fler lag) så är det gratis anmälningsavgift för andralaget, förutsatt att
andralaget fullföljer hela spelåret. Om så ej är fallet, läggs full avgift retroaktivt på
förstalaget med risk för diskvalificering om avgiften ej betalas.

Motion 4 avslås av årsmötet, eventuell höjning av lagavift meddelas av styrelsen innan seriestart se punkt 12.

Motion 5

Att även få möjlighet att blida ett tredje lag med motsvarande förhållningssätt som med
första och andralag, enbart att här är det det 8 högst rankade som måste spel i första och
andra lag vid vart tillfälle. För övrigt samma regler.

Motion 5 avslås av årsmötet.

Motion 6


Erbjud personer under 30 år gratis turnerings och serielicens.
(För att gynna föryngring inom spelet)

Motion 6, styrelsen får av årsmötet uppgiften att göra backgammon mer attraktivt för yngre blivande medlemmar, men finner att de sex första avgiftsfria månaderna är en tillräcklig ekonomisk rabatt.

Motion 7 

Inför maxantal spelare för vart lag till 8st. Med möjlighet till kompletteringar/lagbyte under
säsongs uppehåll (jullov). Lag som har andralag erbjuds 14 st. spelare totalt.
(För att främja fler lag i serierna)

Motion 7 avslås av årsmötet.

14. Information från styrelsen i för föreningens verksamhet väsentliga frågor. 

Seriespelet kommer flyttas från Hellströms till Usine, Södermalmsallén 36 i höst.

15. Övriga frågor. 

Seriereglerna för andralag omarbetas av styrelsen innan spelstart i höst.

Atlantic Open kommer hållas 18, 19 maj på Biljardpalatset sposras av SBGF.

Två söndagsturneringar 12 maj och 26 maj kommer sponsras med ett inköp vardera till SO i Göteborg i september.

Bo Östenius förbereder en tävling till sjöss, Baltic Open, han lovar berätta mer under SM.

SM på Timmermansgården 31 maj till 2 juni kommer sponsras av SBGF.

Grattis till Banana Split som vann division ett.

Grattis till Gammon 1 som vann division 2.

Grattis till Kolingens Englar som vann slutspelet.

Grattis Joakim Roggetin som vann skytteligan division ett.

Grattis Douglas Andersson som vann skytteligan division två.

Björn Rye lovar fixa pokaler.

 

 

Annonser

www.svenskaonlinecasino.info

Snabbastcasino

spelPressen

Casivo

Nya-casinon-online